Gratis verzending binnen Nederland en België

 Bestel direct bij de uitgever

 14 dagen bedenktijd Niet goed? Geld terug!

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van SPRYG Real Estate Academy op haar website en op alle overeenkomsten die via haar website tussen SPRYG Real Estate Academy en Afnemer worden aangegaan tot het leveren van boeken (hierna: de overeenkomst). Door Afnemer gehanteerde algemene of andere voorwaarden – waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan – worden door SPRYG Real Estate Academy uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen deel uit van de overeenkomst.

Artikel 2 Definities
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

SPRYG Real Estate Academy: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SPRYG b.v., gevestigd te Delft, ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Den Haag, onder nummer 64172414. Deze algemene voorwaarden gelden voor het merk en handelsnaam SPRYG Real Estate Academy.

Website: de plaats op het internet waar SPRYG Real Estate Academy de mogelijkheid biedt om door middel van elektronische communicatie een boekbestelling bij haar te doen.

Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die met SPRYG Real Estate Academy via haar website een overeenkomst heeft gesloten tot het afnemen van één of meer producten.

Artikel 3 Prijzen
3.1. Levering van producten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst op de website vermelde prijzen en tarieven. Prijzen die door SPRYG Real Estate Academy of haar toeleveranciers op andere wijze dan op de website zijn afgesproken of kenbaar gemaakt, binden SPRYG Real Estate Academy niet voor producten die via de website worden besteld, tenzij dat tussen SPRYG Real Estate Academy en Afnemer schriftelijk uitdrukkelijk anders is afgesproken.
3.2. Alle door SPRYG Real Estate Academy gehanteerde prijzen en tarieven zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten.
3.3. SPRYG Real Estate Academy behoudt zich het recht voor de prijzen om welke reden dan ook te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze op de website worden vermeld. Fouten in de prijsmeldingen worden voorbehouden.

Artikel 4 Aanbieding, bestelling en totstandkoming van overeenkomst
4.1. Alle aanbiedingen van SPRYG Real Estate Academy zijn vrijblijvend. Een aanbod op de Website kan door SPRYG Real Estate Academy binnen twee werkdagen na ontvangst van een bestelling van Afnemer worden herroepen, in welk geval er geen overeenkomst tot stand komt.
4.2. De overeenkomst komt tot stand door een bestelling van Afnemer via de website en schriftelijke aanvaarding (per e-mail) van deze bestelling door SPRYG Real Estate Academy.
4.3. Ter zake van gewisselde communicatie en gedane bestellingen, leveringen en betalingen worden de systemen en administratie van SPRYG Real Estate Academy geacht een juiste weergave hiervan te bevatten, behoudens bewijs van het tegendeel door Afnemer.
4.4 Afnemer kan binnen 7 werkdagen na levering van het product dit retourneren aan SPRYG. Het volledige bedrag zal door SPRYG worden terugbetaald. De verzendkosten voor het terugsturen zijn volledig voor de Afnemer. SPRYG Real Estate Academy zal binnen 30 dagen het volledige bedrag aan afnemer terugbetalen. Deze regel geldt niet voor zeer specifieke in opdracht van Afnemer bestelde goederen, of indien er een andere afleveringstermijn is overeengekomen.
4.5 Regel 4.4 gaat niet op voor kranten en tijdschriften.
4.6 Indien de in opdracht van Afnemer door SPRYG Real Estate Academy te leveren goederen niet binnen 30 dagen kunnen worden geleverd is Afnemer gerechtigd zonder enige voorwaarden deze te annuleren.

Artikel 5 Levering
5.1. Bestelde producten worden aan Afnemer geleverd door aflevering, in casu: bezorging van de goederen aan het daartoe door Afnemer opgegeven adres dan wel, indien de goederen daar niet in ontvangst genomen of in een postbus achtergelaten kunnen worden, achterlating aan dat adres van een schriftelijke mededeling waarin wordt vermeld hoe geadresseerde in het bezit van de goederen kan komen. De goederen zijn voor risico van Afnemer vanaf het moment van aflevering.
5.2. SPRYG Real Estate Academy geeft op haar website aan wanneer wordt begonnen met het verzenden van de goederen. Deze termijn, alsmede enige andere op de website genoemde termijn voor een prestatie van SPRYG Real Estate Academy, is uitdrukkelijk indicatief en geen fatale termijn.
5.3. SPRYG Real Estate Academy is gerechtigd nakoming van enige verplichtingen jegens Afnemer op te schorten zolang Afnemer niet aan al zijn (betalings)verplichtingen jegens SPRYG Real Estate Academy, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan.

Artikel 6 Betaling
6.1. Facturering geschiedt door SPRYG Real Estate Academy in beginsel gelijktijdig met de aflevering van de bestelde goederen.
6.2. Betaling door Afnemer dient te geschieden bij de bestelling, via iDeal, creditcard of anderszins vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
6.3. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SPRYG Real Estate Academy is het Afnemer niet toegestaan enige betalingsverplichting jegens SPRYG Real Estate Academy te verrekenen met een vordering van Afnemer op SPRYG Real Estate Academy, uit welke hoofde dan ook.
6.4. SPRYG Real Estate Academy heeft het recht op ieder moment vooruitbetaling, een automatische incassomachtiging, contante betaling, of zekerheid voor de betaling van Afnemer te verlangen.
6.5. In het geval van overschrijding van de betalingstermijn is Afnemer in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en is SPRYG Real Estate Academy gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente aan Afnemer in rekening te brengen. In dat geval is SPRYG Real Estate Academy tevens gerechtigd van Afnemer vergoeding te vorderen van alle werkelijk gemaakte gerechtelijke (waaronder advocatenkosten) en buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste zullen worden berekend aan de hand van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Artikel 7 Reclames en klachten; retourzendingen
7.1. Indien Afnemer een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, is afnemer gerechtigd het product op eigen kosten en met medezending van een brief ter ontbinding van de koop tijdens de bedenktijd binnen 14 dagen in een deugdelijke verpakking aan SPRYG Real Estate Academy retour te zenden, of in de winkel ter omruiling aan te bieden. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het geretourneerde product onbeschadigd is. Na ontvangst van de retour gezonden producten zal SPRYG Real Estate Academy, indien deze de retourzending gegrond acht, zo spoedig mogelijk alsnog of opnieuw het door Afnemer bestelde product leveren danwel het aankoopbedrag restitueren. Retourneren is niet mogelijk bij e-books.

Artikel 8 Aansprakelijkheid en vrijwaring
8.1. De aanwezigheid van een gebrek geeft Afnemer nimmer recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot het product.
8.2. De totale aansprakelijkheid van SPRYG Real Estate Academy wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enige prestatie is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die prestatie bedongen prijs (exclusief btw).
8.3. Aansprakelijkheid van SPRYG Real Estate Academy voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in artikel 8.2. is uitgesloten.

Artikel 9 Beëindiging van de overeenkomst
SPRYG Real Estate Academy heeft het recht de overeenkomst met Afnemer met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:
• Afnemer ondanks deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;
• Aan Afnemer (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard;
• Afnemer zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SPRYG Real Estate Academy ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
SPRYG Real Estate Academy behoudt zich de eigendom van alle door haar aan Afnemer geleverde (roerende) zaken voor totdat Afnemer volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens SPRYG Real Estate Academy uit hoofde van enige overeenkomst tot levering van boeken of andere producten, verplichtingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten daaronder begrepen.

Artikel 11 Intellectuele en industriële eigendomsrechten
Het is Afnemer niet toegestaan (en dit geldt zo nodig in aanvulling op auteurs- of naburige rechten van SPRYG Real Estate Academy) om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SPRYG Real Estate Academy enig door SPRYG Real Estate Academy aan Afnemer geleverd en/of ter beschikking gesteld boek of elektronisch product, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of (verveelvoudigingen daarvan) openbaar te maken indien dat geschiedt (I) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling (II) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (III) voor het overnemen in dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm) of in een uitzending van een radio- of televisieprogramma, een en ander tenzij in deze leveringsvoorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 12 Overmacht
Onder overmacht voor SPRYG Real Estate Academy wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die niet te wijten is aan de schuld van SPRYG Real Estate Academy noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of die het gevolg is van het feit dat een door Afnemer besteld product tijdelijk bij SPRYG Real Estate Academy of haar toeleverancier niet meer voorradig is.Artikel 13 Toepasselijkheid recht en geschillen
Op elke door SPRYG Real Estate Academy met Afnemer gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die behoren bij de door SPRYG Real Estate Academy met de Afnemer gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de regio Den Haag of Rotterdam.

Artikel 13 Toepasselijkheid recht en geschillen
Op elke door SPRYG Real Estate Academy met Afnemer gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die behoren bij de door SPRYG Real Estate Academy met de Afnemer gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de regio Den Haag of Rotterdam.

Winkelwagen
Scroll naar boven